Minggu, Februari 06, 2011

ABU BAKAR AS-SIDDIQ

Khalifah pertama dari al-Khulafa' ar-Rdsyidun, sahabat Nabi SAW yang terdekat,
dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam (as-sabiqun
al-awwalun). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at-Tamimi. Pada
masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Ini diberikan kepadanya
sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar
oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena
ia seorang yang paling cepat masuk Islam, sedang gelar as-Siddiq yang berarti
'amat membenarkan' adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera
membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa
Isra-Mikraj.

Ayahnya bernama Usman (juga disebut Abi Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Sa'd bin
Taim bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Talib bin Fihr bin Nadr bin Malik.
Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr yang berasal dari keturunan Kuraisy. Garis keturunan ayah dan ibunya bertemu pada neneknya yang bernama Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murra.

Kedua orang-tuanya berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan banyak tokoh terhormat.

Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang baik dan sabar, jujur, dan lemah
lembut. Sifat-sifat yang mulia itu membuat ia disenangi dalam masyarakat. Ia
menjadi sahabat Nabi SAW sejak keduanya masih remaja. Setelah dewasa ia mencari nafkah dengan jalan berdagang. Sebagai pedagang ia dikenal amat jujur, berhati suci, dan sangat dermawan. Di samping itu, Abu Bakar dikenal mahir dalam ilmu nasab (pengetahuan mengenai silsilah keturunan).

Ia menguasai dengan baik berbagai nasab kabilah dan suku-suku Arab,
bahkan juga dapat mengetahuiketinggian dan kerendahan derajat masing-masing dalam bangsa Arab, terlebih lagi suku-suku Arab Kuraisy.

Abu Bakar masuk Islam pada hari-hari pertama Islam didakwahkan. Tidak sulit
baginya meyakini ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi SAW karena sejak muda ia
sudah kenal betui akan keagungan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, ia
menumpahkan seluruh perhatiannya untuk pengembangan Islam.

Ia merupakan sahabatyang paling banyak mendermakan harta bendanya bagi kepentingan dakwah Islam.Sebagai seorang yang disegani di kalangan bangsawan Arab, keislaman Abu Bakarmembuat banyak orang Arab Kuraisy tertarik masuk Islam, seperti Usman bin Affan,Abdur Rahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam.

Di antara Abu Bakar dan Nabi SAW terjalin hubungan persahabatan yang sangat erat
karena selain diikat oleh tali persaudaraan seiman, juga karena salah seorang
putri Abu Bakar, Aisyah RA, menjadi istri Nabi SAW. Dengan kata lain Nabi SAW
adalah menantu Abu Bakar. Banyak peristiwa yang menggambarkan betapa kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Setiap kali Abu Bakar melihat Nabi SAW diganggu dan disakiti oleh orang-orang kafir Kuraisy, ia selalu tampil membela Nabi SAW.

Dalam suatu riwayat diceriterakan bahwa Nabi SAW sedang khusyuk melakukan salat di Masjidilharam, tiba-tiba datanglah Uqbah bin al-Muit dan langsung mencekik Nabi SAW yang sedang sujud. Hampir saja Nabi SAW berada dalam bahaya kalau tidak ada Abu Bakar yang datang menolongnya.
Peristiwa lain adalah kesetiaannya mendampingi Nabi SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, suatu perjalanan yang penuh dengan risiko.


Perjuangan Abu Bakar dan darmabaktinya bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam banyak yang dapat disebutkan. Di antaranya, ia sangat menaruh perhatian kepada penderitaan kaum lemah, khususnya para budak yang menerima dakwah Nabi SAW. Sejumlah budak yang disiksa oleh tuannya karena mereka memeluk Islam ditebus oleh Abu Bakar dengan hartanya untuk kemudian dimerdekakan. Salah satu dari budak-budak itu adalah Bilal bin Rabah
Dalam setiap pertempuran yang terjadi pada masa Nabi SAW, Abu Bakar tidak pernah absen, melainkan selalu berada dekat Nabi SAW.

Dalam peperangan Tabuk bukan hanya jiwa yang dipertaruhkannya, tetapi juga seluruh harta bendanya habis dikorbankan untuk memenangkan perjuangan Islam.

Ketika kota Mekah berhasil ditundukkan, umat Islam bersiap-siap menunaikan
ibadah haji tahun berikutnya. Karena kesibukan di Madinah, Nabi SAW tidak dapat
memimpin jemaah haji, sebagai wakilnya beliau menunjuk Abu Bakar. Dalam banyak
kesempatan Abu Bakar sering dipercayakan Nabi SAW untuk mewakili dirinya.
Rasulullah SAW telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Bakar, bahkan
lebih tinggi daripada sekian banyak sahabat yang lain. Ini terbukti pada saat
Rasulullah SAW uzur (berhalangan), tidak dapat mengimami salat di Masjid
Madinah, Nabi SAW menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam salat.
Abu Bakar juga berhasil membina putra-putrinya menjadi penganut Islam yang rela
berkorban untuk kepentingan Islam. Di antaranya yang terkenal dalam sejarah
adalah kedua putrinya, Aisyah RA dan Asma,

sedang putranya adalah Abdur Rahman dan Abdullah.

Setelah Rasulullah SAW wafat tahun 632, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah
pertama pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu
itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh Semenanjung Arabia yang
terdiri atas berbagai suku Arab.
Ada dua faktor utama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu:
Menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah (pemimpin)
haruslah berasal dari suku Kuraisy; pendapat ini didasarkan pada hadis yang
berbunyi ala'immah min Quraisy (kepemimpinan itu di tangan orang Kuraisy)
Sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar sebagai khalifah karena
beberapa keutamaan yang dimilikinya, antara lain ia adalah laki-laki dewasa
pertama yang memeluk Islam, ia satu-satunya sahabat yang menemani Nabi SAW
pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah dan ketika bersembunyi di Gua Sur, ia
yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk mengimami salat pada saat beliau sedang
uzur, dan ia keturunan bangsawan, cerdas, dan berakhlak mulia.


Sebagai khalifah, Abu Bakar mengalami dua kali dibaiat. Pertama di Saqifah Bani
Sa'idah yang dikenal dengan bai'ah khassah dan kedua di Masjid Nabi (Masjid
Nabawi) di Madinah yang dikenal dengan bai'ah 'ammah.
Seusai acara pembaiatan di Masjid Nabi di Madinah, Abu Bakar sebagai khalifah
yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan
menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidakberambisiannya untuk menduduki jabatan khalifah tersebut. Abu Bakar selanjutnya mengucapkan, "Saya telah terpilih menjadi pemimpin kamu sekalian meskipun saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, bantulah saya seandainya saya berada
dijalan yang benar dan bimbinglah saya seandainya saya berbuat salah. Kebenaran
adalah kepercayaan dan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di
antara kalian akan menjadi kuat dalam pandangan saya hingga saya menjamin
hak-haknya seandainya Allah menghendaki dan orang yang kuat di antara kalian
adalah lemah dalam pandangan saya sehingga saya dapat merebut hak daripadanya.
Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bila saya mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, janganlah ikuti saya."

Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan
pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang
mengaku diri nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab dan banyaknya
orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Rasulullah SAW menggoyahkan keimanan mereka. Tentang orang-orang yang mengakudiri nabi sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW, tetapi kewibawaan Rasulullah SAW menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitasnya. Mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah sehingga mereka berani membuat kekacauan. Pemberontakan kabilah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Nabi SAW bersifat pribadi dan berakhir dengan wafatnya Nabi SAW sehingga mereka tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Orang-orang yang ingkar membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman mereka. Terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu Abu Bakar mengambil tindakan tegas. Ketegasan ini didukung oleh mayoritas umat. Untuk menumpas seluruh pemberontakan, ia membentuk sebelas pasukan, masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syurahbil bin Hasanah.

Dalam waktu singkat seluruh kekacauan dan pemberontakan yang terjadi dalam negeri dapat ditumpas dengan sukses. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, ia tetap berkeras melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Suriah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid.
Pada mulanya, keinginan Abu Bakar ditentang oleh sahabat dengan alasan suasana dalam negeri sangat memprihatinkan akibat berbagai kerusuhan yang timbul. Akan tetapi, setelah ia meyakinkan mereka bahwa itu adalah rencana Rasulullah SAW, akhirnya pengiriman pasukan itu pun disetujui. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu ternyata sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif. Pengiriman pasukan pada saat negara dalam keadaan kacau menimbulkan interpretasi di pihak lawan bahwa kekuatan Islam cukup tangguh sehingga para pemberontak menjadi gentar. Di samping itu, langkah ini juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern. Pasukan Usamah berhasil menunaikan tugasnya dengan gemilang dan kembali dengan membawa harta rampasan perang yang berlimpah. Sebagai usaha berikutnya, ia melakukan perluasan wilayah Islam ke luar Jazirah
Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah yang berbatasan langsung dengan
wilayah kekuasaan Islam.

Abu Bakar berpendapat bahwa daerah ilu harus ditaklukkan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adikuasa, Persia dan Bizantium. Ekspansi ke Irak dipimpin panglima Khalid bin Walid, ke Suriah dipimpin oleh tiga panglima, yaitu Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Pasukan Khalid dapat menguasai al-Hirah pada tahun 634. Akan tetapi, tentara Islam yang menuju Suriah, kecuali pasukan Amr bin As, mengalami kesulitan karena pihak lawan, yaitu tentara Bizantium, mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perangnya jauh lebih sempurna. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah dan kepadanya diserahi tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid mematuhi perintah Abu Bakar dan berhasil memenangkan pertempuran.

Kemenangan itu tidak dapat disaksikan oleh khalifah karena ketika peperangan sedang berkecamuk, Abu Bakar jatuh sakit dan tidak berapa lama kemudian meninggal.
Selain usaha memperluas wilayah ke luar Semenanjung Arabia, Khalifah Abu Bakar
juga melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini berserakan di
berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab.

Pada mulanya ia agak berat melaksanakan tugas ini karena belum pernah dilakukan pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, Umar mengemukakan alasan banyaknya sahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur di medan pertempuran dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Abu Bakar pun dapat menyetujuinya. Selanjutnya ia menugaskan kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu
Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW. Prinsip musyawarah dalam
pengambilan keputusan, seperti yang dijalankan Nabi SAW, selalu dipraktekkannya.
Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya dan tidak segan-segan membantu mereka yang kesulitan. Terhadap sesama sahabat, perhatiannya juga sangat besar. Sahabat yang telah menduduki suatu jabatan pada masa Nabi SAW tetap dibiarkan pada jabatannya, sedangkan sahabat lain yang belum mendapatkan jabatan dalam
pemerintahan juga diangkat berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang
dimilikinya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar membentuk lembaga Bait al-Mdl, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari amin al-'ummah (kepercayaan umat). Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kebijaksanaan lain yang ditempuh Abu Bakar adalah membagi sama rata hasil rampasan perang (ganimah). Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT di akhirat. Karena itu, biarlah di dunia mereka mendapat bagian yang sama.
Persoalan besar yang sempat diselesaikan Abu Bakar sebelum wafat adalah
menetapkan calon khalifah yang akan menggantikannya. Dengan demikian, ia telah
mempersempit peluang bagi timbulnya pertikaian di antara umat Islam mengenai
jabatan khalifah. Dalam menetapkan calon penggantinya, Abu Bakar tidak memilih
anak atau kerabatnya yang terdekat, melainkan memilih orang lain yang secara
obyektif dinilai mampu mengemban amanah dan tugas sebagai khalifah, yaitu
sahabat Umar bin Khattab. Pilihan itu tidak segera diputuskannya sendiri, tetapi
dimusyawarahkannya terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat besar. Setelah
disepakati, barulah ia mengumumkan calon khalifah itu.

Abu Bakar dengan masa pemerintahannya yang amat singkat (kurang lebih dua tahun) telah berhasil mengatasi tantangan-tantangan dalam negeri Madinah yang baru tumbuh itu, dan juga menyiapkan jalan bagi perkembangan dan perluasan Islam di luar Semenanjung Arabia.

0 komentar:

Posting Komentar